ಮನುಷ್ಯನೆ೦ಬ ನಾನು

ಮನುಷ್ಯನೆ೦ಬ ನಾನು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರತಿವರುಷ ನಡೆಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಮಡದಿ ರಶ್ಮಿಯ ಕವನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ.ಸುಡು ಸುಡುತ್ತಲಿತ್ತುನನ್ನ ಹೊಲಸು ದೇಹದೊಳಗೆರಕ್ತ, ಹರಿದಾಡುತ್ತ ಎಲ್ಲೆ೦ದರಲ್ಲಿಆಸೆಗಳ ಕೆರಳಿಸುತ್ತ.ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆನಿನ್ನ...